EED, papieren tijger met scherpe randjes!

EED, papieren tijger met scherpe randjes!

Verduurzaming van de bouw is een actueel onderwerp en het staat hoog op de politieke agenda waarbij veelal geargumenteerd wordt op basis van emotie of ratio. Dat de veelbesproken energietransitie (gasloos of van gas los) koers zet en doorgang vindt, staat vast. Dat de politiek door middel van nieuwe en bestaande regelgeving bedrijven en particulieren in beweging zal trachten te brengen om bij te dragen eveneens.  Goedschiks of kwaadschiks, schikken zullen we ons. En of je het ermee eens bent of niet, de doelstellingen zijn heilig. Aangezien 46% van het nationale energiegebruik veroorzaakt wordt door de sectoren bouw en industrie is het dus logisch te noemen dat ook deze sector zijn steentje bij moet dragen.

Een korte geschiedenisles: In 2012 stelde de Europese Commissie (EC) de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vast. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lagere Europees energieverbruik in 2020 en bevat zowel verplichtingen voor lidstaten als bedrijven. Eén daarvan slaat op de grotere ondernemingen om een energie-audit uit te voeren. Met dit middel wil Europa bedrijven er toe aan zetten om meer energie te besparen.

In Nederland is de EED-richting voor wat betreft onder andere de audit-verplichtingen vertaald in een tijdelijke Richtlijn. Bedrijven, die onder de EED-verplichting vallen, dienen hun eerste audit in 2015 te hebben afgerond. Lang niet alle bedrijven die onder deze  EED-richtlijn vallen hebben inmiddels voldaan aan de auditverplichting. De vrijwillige convenanten MJA/MEE en de resultaten bij ETS-bedrijven (CO2-emissiehandel) blijven dan ook tot heden leidend in de energie-efficiencyverbetering van bedrijven.

Het bevoegd gezag komt in actie. Zij gaan actief inrichtingen die onder de Europese definitie van GO vallen, door middel van dit instrument “verleiden” om echt werk te gaan maken in het beperken van energieverbruik van zowel gebouwgebonden energie als processen en faciliteiten, maar ook transport van producten en personen. Logisch ook aangezien onderzoek heeft aangetoond dat “verscherpte handhaving wet milieubeheer”, ofwel EED, een negatieve nationale kostprijs heeft (lees economie versterkt en voor de overheid kostenneutraal/positief is) en een aanzienlijke bijdrage levert qua CO2 besparing. Kort door de bocht: geld verdienen en je doelstellingen behalen door andere partijen het werk te laten doen. Dat is een interessante business-case!

Wanneer komt je in aanraking met de EED?

De voorwaarden zijn simpel te noemen:

  • Heeft u een onderneming met meer dan 250 FTE?
  • Heeft de onderneming een jaaromzet >€ 50 miljoen of een jaarlijks balanstotaal > € 43 miljoen?
  • Geen vrijstelling middels MJA3 of MEE of gecertificeerd beheersysteem?

Ergens een positief antwoord? Dan is de energie-audit op u van toepassing. Er is werk aan de winkel.

Waarom een energie-audit?

De energie-audit is een systematische aanpak met als doel informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van een onderneming. De aanpak is bedoeld om mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en te meten. Daarnaast brengt men op basis daarvan verslag uit van de resultaten. De Europese richtlijn wil met de energie-audits, bewustwording en inzicht in mogelijke energiebesparingsmogelijkheden creëren. Dit moet leiden tot het stimuleren van bedrijven en instellingen om meer maatregelen te treffen voor het besparen van energie.

De ervaring is vooralsnog dat deze papieren tijger, arbeidsintensief kan zijn en indien de juiste gegevens niet voorhanden zijn, ook tijdrovend voor de aangewezen organisatie. Vooral de scopebepaling is lastig te noemen en dit betreft vaak maatwerk. Een grote organisatie is veelal complex met verschillende eigenaarssituaties voor vastgoed, toeleveranciers, verwevingen met andere organisaties en organisatieveranderingen in de jaren voor de audit. Een audit is een momentopname, maar hierbij dient wel enkele jaren in het verleden toegelicht te worden. Een eenduidige en duidelijke scope-bepaling bepaalt de complexiteit van de audit.

Vervolgens dienen alle onderdelen vanuit deze scope beoordeeld en in kaart gebracht te worden. Afhankelijk van de bedrijfsactiviteit en de beschikbaarheid van gegevens worden deze uitgesplitst, toegekend en gekwantificeerd. Als laatste stap worden de diverse maatregelen die energie- danwel CO2-besparing kunnen realiseren toegepast op het ontstane model.

Alle maatregelen die door middel van een rudimentaire bepaling een terugverdientijd <5 jaar hebben, zijn met name interessant. Deze zullen vanuit de omgevingsvergunning milieu/Activiteitenbesluit opgelegd worden en zullen -in beginsel- in de vier jaar tot de volgende audit gerealiseerd dienen te worden. Hier zit het mogelijke scherpe randje. Hoewel, afhankelijk van de toegepaste stand der techniek, veel maatregelen niet snel zullen voldoen aan de aangewezen terugverdientijd, zal het met name bij “energieslurpers” en verouderde technieken veelal wel economisch interessant zijn alternatieven toe te passen. Het laaghangende fruit waarvan de overheid verwacht dat de onderneming iets aan doet.

Op dit moment zijn nog nagenoeg geen sancties zijn opgelegd, simpelweg omdat de 2e audit bij ondernemingen nog niet heeft plaatsgevonden. Het is ons inziens echter wachten op een precedent. Het is te verwachten dat de sancties lijn zullen houden met de te treffen maatregelen.

Wie stelt de energie-audit op?

Volantis Consultants kan voor u deze energie-audit verzorgen. Hierdoor krijgt u een gedetailleerd overzicht van alle bestaande energiestromen binnen uw onderneming. Het gaat hier onder andere om het energieverbruik van gebouwen of groepen gebouwen, industriële processen of installaties, met inbegrip van vervoer en warmte. Om een betrouwbaar beeld te geven van het energiegebruik en mogelijke besparingsmaatregelen, moet dit overzicht volgens de normen van de richtlijn proportioneel en voldoende representatief zijn.

Klik hier voor meer informatie over ons Energieadvies en/of neem contact op met:

Joris Ketelaars, Volantis Consultant

077 – 400 55 78 / 06 – 121 873 73

J.Ketelaars@volantis.nl

Contact

  • The Netherlands