Bent u al bezig met de informatieplicht energiebesparing?

Bent u al bezig met de informatieplicht energiebesparing?

Heeft u een bedrijf of instelling die valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer? Dan heeft u een verplichting om energie te besparen. Sinds dit jaar is ook een informatieplicht bijgekomen.

Verbruikt uw bedrijf of instelling (inrichting) per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent)? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht.

In 2019 is daar de informatieplicht bij gekomen. Dat betekent dat u uiterlijk 1 juli 2019 per inrichting aan het bevoegd gezag moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen.

Naast de informatieplicht vanuit het activiteitenbesluit zijn er ook nog andere, vanuit de wetgeving verplichte, gebouw of installatie gebonden maatregelen. U kunt de mogelijke verplichtingen eenvoudig checken via https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/wetcheckerenergiebesparing/

Als uitgangspunt wordt hiervoor de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor uw bedrijfstak gebruikt. Dit betreffen enerzijds maatregelen ten aanzien van het gebouw, zoals het gebruiken van een energieregistratiesysteem, het isoleren van de gebouwschil en het ventileren c.q. verwarmen van een ruimte. Anderzijds maatregelen ten aanzien van de faciliteiten in uw gebouw, zoals bijvoorbeeld een stookinstallatie, productkoeling en een liftinstallatie en/of roltrapsysteem.

Inrichtingen die geen informatieplicht hebben

  • Bedrijven of instellingen waarvan alle inrichtingen deelnemen aan het (Europese emissiehandelssysteem (EU ETS).
  • Glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan het CO₂-vereveningssysteem.
  • Bedrijven of instellingen waarvan alle inrichtingen deelnemen aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3).
  • Wet milieubeheer inrichtingen, Type C, die een omgevingsvergunning milieu hebben.

Heeft u een bedrijf met een energie-auditplicht (EED)?

Het is mogelijk dat u, naast de informatieplicht energiebesparing per inrichting, ook een EED-auditplicht heeft voor uw gehele onderneming. De EED-plicht is afhankelijk van een aantal factoren zoals het aantal werknemers, de omzet en het balanstotaal.

In dit geval rapporteert u voor de informatieplicht energiebesparing uiterlijk op 5 december 2019 in eLoket.

Toezicht en handhaving informatieplicht

Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de wettelijke energiebesparingsplicht én informatieplicht. Dat is in principe de gemeente waarbinnen uw inrichting is gevestigd.

Het bevoegd gezag kan deze handhavings- en toezichtstaken aan een omgevingsdienst delegeren. Dit geldt ook voor de provincie. Bovendien is de provincie meestal het bevoegd gezag bij grote en/of complexe inrichtingen.

Uw gemeente of omgevingsdienst moet uw rapportage zelf ophalen in eLoket. Dat kan vanaf 2 juli 2019. Wanneer u niet uiterlijk 1 juli 2019 rapporteert in eLoket, kan het bevoegd gezag handhavend optreden. Dat kan financiële gevolgen voor u hebben in de vorm van een dwangsom. Zij gebruiken de informatie uit uw rapportage om te controleren of u voldoet aan de informatie- en energiebesparingsplicht. Naar aanleiding van uw rapportage kan uw gemeente of omgevingsdienst aanvullende vragen over uw inrichting hebben of een controlebezoek willen uitvoeren.

Hoe kunt u voldoen aan de informatieplicht?

U dient voor elke erkende maatregel die van toepassing is voor uw bedrijfstak, aan te geven of u die wel of niet heeft uitgevoerd of dat u een alternatieve maatregel heeft genomen.

Volantis kan u hierbij van dienst zijn door u te ondersteunen bij het correct invullen van de maatregelenlijst per bedrijfstak. Dus als u meerdere bedrijfstakken huisvest in uw gebouw (bijvoorbeeld kantoor en horecadiensten) dan gelden hiervoor meerdere maatregelenlijsten. Uiteraard kunnen wij u ook volledig ontzorgen door alle erkende maatregelen te inventariseren op uw locatie en als gemachtigde intermediair de rapportage te verzorgen in het eLoket. Dan hoeft u niet zelf een eHerkenningsmiddel aan te vragen.

Hoe kunt u voldoen aan de meerdere verplichtingen gecombineerd?

Afgezien van de eventuele verplichtingen (Activiteitenbesluit milieubeheer, Energielabel, EED e.a.) is het bij een combinatie van verplichtingen belangrijk dat de te treffen maatregelen economisch, logisch, procesmatig geborgd en samenhangend zijn. Het is derhalve noodzakelijk dat de maatregelen ook opgenomen worden in beheer en onderhoud instrumenten en in de tijd uitgezet worden. Vervolgens is een doelmatig ontwerp en bijbehorende uitvoering van belang. Volantis is in staat dit volledige proces te begeleiden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Joris Ketelaars

Joris Ketelaars

Adviseur duurzaamheid

j.ketelaars@volantis.nl
+31 (0)6 12 18 73 73
+31 (0)77 400 55 78

Contact

  • The Netherlands