Stikstofregistratiesysteem maakt (meer) woningbouw mogelijk

Stikstofregistratiesysteem maakt (meer) woningbouw mogelijk

Stikstofregistratiesysteem maakt (meer) woningbouw mogelijk

Met ingang van 24 maart is het stikstofregistratiesysteem in werking getreden. Middels dit registratiesysteem kunnen projecten die op slot zitten vanwege een te hoge stikstofdepositie (> 0,00 mol/ha/jr) toch door gaan.

Het stikstofregistratiesysteem geldt vooralsnog alleen voor woningbouwprojecten en een beperkt aantal grote infrastructurele projecten.

Stikstofregister
Vanuit de Spoedwet aanpak stikstof en de Regeling Spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur, is het instrument stikstofregister ontwikkeld. In dit register wordt de werkelijk gerealiseerde afname van stikstofdepositie in Nederland bijgehouden. Van deze afname kan 70% worden besteed aan economische projecten. De overige 30% zal niet worden ingevuld en komt ten goede aan de beoogde afname van de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden.

Het stikstofregister wordt vooralsnog gevuld door de afname van stikstofdepositie ten gevolge van de verlaging van de maximumsnelheid op autowegen naar 100 km/uur. De volgende bronmaatregelen zullen ook nog worden toegevoegd (nog nader te bepalen):

  • Ammoniakreductie via voermaatregelen
  • Warme saneringsregeling voor de varkenshouderij

Het stikstofregister kan later, bij voldoende zekerheid over de vrij te komen depositieruimte, ook met andere bronmaatregelen verder worden aangevuld

Komt(en) uw project(en) in aanmerking?
Vanwege de hoge nood in de bouwsector is het stikstofregister nu alleen mogelijk voor projecten in de woningbouw en voor een beperkt aantal grote wegenprojecten. Om in aanmerking te komen gelden nu een aantal voorwaarden:

  • Woningen mogen niet worden aangesloten op distributienet voor aardgas;
  • Redelijkerwijs treffen van depositiemaatregelen / uitvoering emissiereductieplan;
  • De mogelijkheden voor intern salderen worden ten volste benut;
  • Realisatie van het project binnen 3 jaar.

Als uitgangspunt bij de vergunningverlening voor woningbouw geldt dat vergunningaanvragen op volgorde van binnenkomst in behandeling worden genomen. ‘Wie het eerst komt, het eerst maalt’ dus. Hierop is één uitzondering gemaakt:
Om snel veel woningen te kunnen bouwen, wordt gedurende de eerste zes weken alleen ruimte voor woondealprojecten (vanaf de eerste week) of grote woningbouwprojecten (100 woningen of meer, vanaf de derde week) gereserveerd.
Na deze zes weken wordt ruimte voor overige woningbouwprojecten gereserveerd op volgorde van binnenkomst van vergunningaanvragen. Opgemerkt wordt dat deze nu wel al kunnen worden ingediend.
In onderstaand schematisch overzicht is het stappenplan inzichtelijk gemaakt.
Het stikstofregister voorziet in ontwikkelruimte voor projecten met een significante stikstofdepositie. Voor alle projecten blijft daarnaast gelden dat een project uitvoerbaar blijft wanneer de stikstofdepositie, mogelijk na saldering, ≤ 0,00 mol/ha/jaar betreft of wanneer een ecologische toets of een ADC-toets succesvol is doorlopen.

Onze advisering
Graag blijven wij uw ondersteunen bij de stikstofdepositie-problematiek van uw projecten en zoeken wij de voor uw project maximale ruimte. Neem gerust contact op met een van onze experts.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer weten over dit onderwerp?
Neem dan gerust contact op met:

Gemma Sluijsmans
Senior Consultant
g.sluijsmans@volantis.nl

Contact

  • The Netherlands