Stikstofwet per 1 juli in werking

Stikstofwet per 1 juli in werking

Stikstofwet per 1 juli in werking

Vorige week is het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering in het Staatsblad gepubliceerd. Samen met de al eerder gepubliceerde Wet stikstofreductie en natuurverbetering treedt deze wet op 1 juli 2021 in werking. Daarmee gaat ook de bouwvrijstelling voor stikstofdepositie voor bouw- en infra projecten in per 1 juli.

In de Wet stikstofreductie en natuurverbetering staan onder andere drie resultaatsverplichtingen voor stikstofreductie:

  • In 2025 moet minimaal 40% van het areaal van de stikstofgevoelige natuur in beschermde Natura 2000-gebieden een gezond stikstofniveau hebben, in 2030 minimaal de helft en in 2035 minimaal 74%.
  • De wet geeft de opdracht voor een programma van maatregelen om die reductie te bereiken en de natuur te herstellen. Ook regelt de wet de tussentijdse monitoring en zo nodig bijsturing.  Voor de zogeheten PAS melders en initiatiefnemers die onder het PAS vergunningsvrij waren is in de wet bepaald dat zij alsnog gelegaliseerd worden.
  • De wet maakt een gedeeltelijke vrijstelling mogelijk van de natuurvergunningplicht voor het aspect stikstof voor activiteiten van de bouwsector.


Vrijstelling voor bouw- en infrasector
De hierboven besproken bouwvrijstelling zorgt ervoor dat de aanleg en bouw van projecten in de bouw- en infrasector doorgang blijven vinden. Het gaat hierbij specifiek om een vrijstelling van de bouw-, aanleg- en sloopfase waarvan de emissies duidelijk tijdelijk van aard zijn. Met de inwerkingtreding van deze wet zijn de AERIUS-calculaties voor de bouwfase niet meer noodzakelijk. Er worden afspraken gemaakt met de sector over maatregelen zoals bijv. emissiearme werk- en voertuigen, deze afspraken worden onderdeel van de structurele aanpak stikstof en worden uitgewerkt in de routekaart ‘Schoon en emissieloos bouwen’. De gemeente beoordeelt na ontvangst van een melding of een vergunningsaanvraag of er adequate maatregelen worden getroffen om de stikstofemissie te beperken. Hoe de verschillende gemeenten hiermee om gaan is nog onbekend en zal de komende periode moeten gaan blijken. De effecten van de bouwvrijstelling worden periodiek gemonitord en indien nodig bijgestuurd. De vrijstelling geldt expliciet alleen voor stikstofdepositie, het is tenslotte nog steeds mogelijk dat de bouwfase ándere significante gevolgen kan hebben voor Natura2000 gebieden.

Gebruikersfase niet vrijgesteld
De vrijstelling is specifiek voor tijdelijke stikstofemissie tijdens de bouw-, aanleg- en sloopfase. Dus niet voor de stikstofemissie als gevolg van het gebruik (bijv. bewoning, gebruik en verkeer). Hiervoor dient dus nog steeds een berekening en onderbouwing te worden ingediend.

 
 

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer weten over dit onderwerp?
Neem dan gerust contact op met:

Tom Cremers
Technisch Commercieel Manager
t.cremers@volantis.nl

Contact

  • The Netherlands