Volantis brandscans

Volantis brandscans

Volantis voert brandscans uit. Natuurlijk. Maar we doen veel meer dan dat!

Reactief
Zou het niet fijn zijn als er een adviseur is, die bij het niet voldoen aan de brandveiligheidseisen en wensen in jouw bestaande pand komt met oplossingen die zowel praktisch te realiseren zijn als aantoonbaar voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit? Die adviseur moet dan zowel de praktische taal van de aannemer, als de juridische taal van het bevoegd gezag spreken. Volantis gaat nog een stap verder!

In bestaande situaties kunnen standaard oplossingen vaak niet worden toegepast of zijn grote, constructieve, ingrepen nodig. Dan gaan we met een scala aan rekentechnieken, kennis van materiaal- en constructiegedrag en gebruik makend van de juridische mogelijkheden ervoor zorgen dat op een alternatieve, minder ingrijpende, manier ook aan de eisen wordt voldaan. Soms blijkt het zelfs niet eens nodig om aanpassingen te verrichten en volstaat een wijziging van de vergunning.

Proactief
Volantis wacht echter niet graag af totdat er problemen zijn ontstaan. Liever helpen we je om problemen te voorkomen. Hoe we dat doen? In het ideale geval door vanaf het eerste schetsontwerp bouwkundige en constructieve knelpunten te signaleren en solide, maakbare, kostentechnisch efficiënte oplossingen aan te dragen. Oplossingen die ook passen bij het gewenste gebruik, zodat deze voorzieningen met minimale inspanningen in stand kunnen blijven. Vervolgens werken we in ons ontwerpproces van grof naar fijn, naar een goede detailuitwerking en controleren we of die door de uitvoerende partijen correct wordt uitgevoerd.

BIM
Het brandveiligheidsontwerp wordt meegenomen in het BIM-model. Hierin worden uitgangspunten helder visueel vastgelegd en knelpunten snel geconstateerd. Een visueel model is een belangrijk hulpmiddel om met alle betrokken partijen tot gedragen oplossingen te komen. Het BIM-model is ook een belangrijk hulpmiddel voor de overgang van de ontwerp- en bouw- naar de gebruiksfase. Alle voorzieningen, maar ook alle onderliggende certificaten, worden in het model opgenomen. Op deze manier zijn de brandveiligheidsvoorzieningen ook in de toekomst eenvoudig te controleren en op het juiste niveau te handhaven.

Meer weten of hulp nodig bij een lastige praktijksituatie? Onze adviseurs laten zich graag door jou uitdagen!

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer weten over dit onderwerp?
Neem dan gerust contact op met:

Ingrid Naus
Senior Consultant
i.naus@volantis.nl

Contact

  • The Netherlands