Wijzigingen in Bouwbesluit per 1 juli in werking

Wijzigingen in Bouwbesluit per 1 juli in werking

Woensdag (1 juli 2020) gaan een aantal wijzigingen in Bouwbesluit 2012 in werking

Deze zijn van toepassing op aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen vanaf 1 juli 2020.

In onderstaand overzicht een korte samenvatting:

Hoger niveau bij verbouw
Op grond van artikel 13 uit de Woningwet kon een gebouweigenaar al worden verplicht een bestaand gebouw aan te passen tot maximaal de nieuwbouweisen.
Met een toevoeging in Bouwbesluit 2012 wordt nu benadrukt, dat een al opgelegde verplichting op grond van art. 13 Woningwet, ook bij een verbouwing (waar op grond van de verbouweisen lagere eisen van toepassing kunnen zijn) gehandhaafd blijft.
In de praktijk wordt de aanschrijving op grond van artikel 13 Woningwet door het bevoegd gezag nog weinig gebruikt. Deze aanpassing in het Bouwbesluit leidt er mogelijk toe dat meer gemeenten van deze mogelijkheid gebruik zullen gaan maken. Dit kan in een project sterk kostenverhogend werken als hier niet verstandig mee wordt omgegaan.

Brandklasse kabels en pijpisolatie
Momenteel kent het Bouwbesluit slechts eisen ten aanzien van de brandklasse van toe te passen constructiematerialen in wanden, plafonds, vloeren en gevels. Hiermee wordt beoogd de kans op het ontstaan en een snelle ontwikkeling van brand te beperken.
Sinds 2017 zijn fabrikanten al verplicht de brandklasse van kabels en pijpisolatie te laten bepalen met behulp van Europese testnormen. Echter pas vanaf 1 juli 2020 worden er ook daadwerkelijk eisen gesteld aan de brandklasse van kabels en pijpisolatie in Bouwbesluit 2012.
Dit kan betekenen, afhankelijk van bijvoorbeeld gebruiksfunctie, status van vluchtroutes en positie van kabels en pijpisolatie, dat duurdere bekabeling toegepast moet worden. Ook moet de kwaliteit van de kabels en pijpisolatie aangetoond kunnen worden.

Parkeergarages in brandcompartimenten
Niet alle parkeergarages hoefden in een brandcompartiment te liggen in de huidige bouwregelgeving. Dit was echter niet  de bedoeling van Bouwbesluit 2012. Door deze wijziging van Bouwbesluit 2012 moet een parkeergarage altijd in een brandcompartiment liggen.

Zelfsluitende woningtoegangsdeuren
Vanaf 1 juli moeten alle woningtoegangsdeuren in inwendige scheidingsconstructies zelfsluitend worden uitgevoerd. Dit heeft zowel direct, als indirect, consequenties.

Directe consequenties
De directe consequentie is dat alle woningtoegangsdeuren in corridor- en portieksituaties zelfsluitend moeten worden uitgevoerd.
Het Bouwbesluit schrijft niet voor hoe dit moet gebeuren. Dit kan daarom zowel met reguliere deurdrangers, als met vrijloopdeurdrangers, gestuurd door de rookmelder van de betreffende woning.
Het spreekt voor zich dat dit tot lastige keuzes kan leiden. Reguliere deurdrangers geven tijdens dagelijks gebruik zoveel overlast, dat ze vaak verwijderd worden. Dit risico is er niet bij vrijloopdeurdrangers, maar deze zijn vele malen duurder.

Indirecte consequenties
Deurdrangers worden tot op heden vaak toegepast als gelijkwaardige oplossing bij doodlopende einden waar er langs een andere woningtoegangsdeur gevlucht moet worden om een veilige plaats te bereiken.
Als gelijkwaardige oplossing worden de deuren waarlangs gevlucht moet worden, zelfsluitend uitgevoerd. Hiermee wordt, ondanks de afwijking ten opzichte van de prestatie-eis, een gelijkwaardig veiligheidsniveau bereikt.
Deze situatie verandert vanaf 1 juli. Wanneer dan sprake is van het vluchten langs een andere woningtoegangsdeur, zal naar verwachting het toepassen van deurdrangers niet zonder meer voldoende zijn om gelijkwaardigheid aan te tonen. Deze deuren moeten immers, ook zonder doodlopend eind, al zelfsluitend uitgevoerd worden.

Per situatie zal naar (een combinatie van) oplossingen gezocht moeten worden. Hierbij kan bijvoorbeeld gekozen worden voor :

  • Een meer betrouwbare uitvoering van de drangers (dus vrijloopdrangers in plaats van de ook toegestane reguliere drangers).
  • Het plaatsen van extra deuren in gangen waardoor de loopafstanden verkort worden.
  • Het niet alleen brand-, maar ook rookwerend uitvoeren van de deuren om rookverspreiding naar de gang gedurende langere tijd te beperken.
  • Het uitbreiden van de brandmeldinstallatie waardoor bewoners eerder gealarmeerd worden.
  • Het uitvoeren van rookverspreidingsberekeningen in combinatie met een scenarioanalyse om aan te tonen dat ook zonder al deze voorzieningen sprake is van een voldoende veilige situatie.Veiligheidsafstanden bij bouw- en sloopplaatsen
   Bij bouw- en sloopplaatsen dient vanaf 1 juli 2020 een veiligheidsafstand vrijgehouden te worden, bepaald volgens paragraaf 6.2 van de Landelijke richtlijn Bouw- en sloopveiligheid.
   Dit artikel gaat ook onder de gelijkwaardigheidsbepaling van artikel 1.3 vallen.

Coördinator veiligheidsmaatregelen
In een veiligheidsplan moeten vanaf 1 juli 2020 ook de contactgegevens van degene die het treffen van veiligheidsmaatregelen voor de omgeving van een bouw- of sloopplaats coördineert, worden opgenomen.

Veiligheidsmaatregelen aanbrengen gespoten purschuim
Bij het aanbrengen van gesproten PUR-schuim in de kruipruimte van woningen wordt vanaf 1 juli 2020 als eis gesteld dat er geen personen in de woning aanwezig mogen zijn en dat er voldoende geventileerd wordt (ventilatiecapaciteit van 30x het volume van de kruipruimte per uur).

Staatsblad 2020-189
De wijzigingen, evenals de uitgebreidere toelichting, zijn te vinden in Staatsblad 2020-189

In hetzelfde Staatsblad zijn ook nieuwe geluidseisen voor buiten opgestelde installaties voor warmte- of koudeopwekking (zoals warmtepompen of airco’s) opgenomen. Deze voorschriften treden echter niet op 1 juli 2020 in werking, maar op een later te bepalen tijdstip. Deze eisen worden naar verwachting tegelijk met de BENG-eisen op 1 januari 2021 ingevoerd.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer weten over dit onderwerp?
Neem dan gerust contact op met:

Gemma Sluijsmans
Senior Consultant
g.sluijsmans@volantis.nl
06 57 64 26 92

Contact

 • The Netherlands